vrijdag 29 november 2019

Januari-nummer Den Spiegel

Het januari-nummer (2020-1) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 januari bij het muZEEum.

Klik hier voor de inhoud

maandag 4 november 2019

Symposium '75 jaar Slag om de Schelde'


Op zaterdagmiddag 23 november 2019 organiseren de Vrienden van het muZEEum, de Werkgroep Cultuurhistorie van het Zeeuws Genootschap en de Gemeente Vlissingen het symposium '75 jaar Slag om de Schelde'.

Locatie: het Zeeuws Maritiem muZEEum, Nieuwendijk 5 te Vlissingen. Aanvang 13.00 uur. De toegang is gratis.

Het programma
1. 13.00 uur: Inloop en koffie
2. 13.30 uur: welkom door Peter van Druenen namens de Vrienden van het muZEEum en het Zeeuws Genootschap
3. 13.35 - 14.05 uur: Herman de Putter. Lezing over de aanloop naar de Slag om de Schelde.
4. 14.05 - 14.35 uur: Hans Sakkers. Lezing over de slag zelf, het verloop, het resultaat en de invloed op het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en daarbuiten.
5. 14.35-16.00 uur: Mini-excursie langs de markante WOII locaties in Vlissingen, met speciale aandacht voor de Biber
- Korte inleiding door Niek Peters
- Rondleiding door 5 rondleiders
- Pauze met koffie en een (relevante) versnapering
6. 16.00 - 16.30 uur: (Film) Interview met Carla Rus over het verzet in Zeeland
7. 16.30 - 17.00 uur: Cor Heijkoop. Lezing over de konvooivaart op de Schelde en het mijnenruimen  (Operation Calender) na de oorlog.
8. 17.00 - 18.00 uur: ‘Culinaire’ afsluiting: ‘rats, kuch en bonen’.

Aanmelden kan op: aanmelden@vriendenmuzeeum.nl


zondag 29 september 2019

oktober-nummer Den Spiegel

Het oktober-nummer (2019-4) van ons tijdschrift Den Spiegel is verschenen en wordt naar alle leden verzonden! Bijzonder is dat dit nummer geheel is gewijd aan de herdenking van 75 jaar Slag om de Schelde en gratis wordt verspreid in alle brievenbussen in Vlissingen, Souburg en Ritthem. Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief. Zie ook het artikel in de PZC hierover: klik hier.

Klik hier voor de inhoud

zaterdag 17 augustus 2019

Lezing "Van vissersstad naar kapersstad: Vlissingen 1134-1613"

Peter van Druenen houdt op 24 september de lezing "Van vissersstad naar kapersstad: Vlissingen 1134-1613".

Het eerste stadszegel
(met veldfles!) van
Vlissingen uit 1369
(Archief Antwerpen)
In zijn lezing gaat Van Druenen dieper in op het ontstaan en de ontwikkeling van de Vissersstad en (vooral) de overgang naar Kapersstad. In dertig jaar tijd verdween de visserij, tot dan toe de dominante bedrijfstak, volledig uit het economisch leven van de stad. Het groeiende belang van de rivier de Schelde als diepe vaarweg van en naar Antwerpen, klimaatverandering, toenemend geweld op zee en ingrijpende bevolkingsbewegingen in Zeeland en Vlissingen waren hiervan de belangrijkste oorzaken. Het nieuwe stadstype dat hierna ontstond, de Kapersstad, kende niet alleen een andere economie, een andere samenstelling van de bevolking en een andere dominante godsdienst, maar ook een dramatisch ruimteprobleem. In 1315, het eerste jaar dat Vlissingen stadsrechten had, leek alles nog koek en ei: er was weinig grond, maar er woonden ook weinig mensen. De ongeveer honderd Vlissingers hadden ruim negen hectare tot hun beschikking en dat was goed te doen, zeker voor die tijd. In 1443 was de situatie drastisch veranderd, althans voor wat betreft het aantal inwoners: dat was vervijfvoudigd, naar 500. De beschikbare grond was nauwelijks gegroeid: van negen naar dertien hectare. Meer dan honderd jaar later, in 1581, leek de situatie ondragelijk: er waren inmiddels vierduizend Vlissingers, veertig keer zoveel als in 1315. Het grondoppervlak was daarentegen maar een klein beetje toegenomen, naar twintig hectare. De stad kon naar geen enkele kant meer uitbreiden: in het zuiden en westen was de zee en in het noorden en oosten grensde de stad direct aan Koudekerke en Souburg. De situatie was in deze periode nog schrijnender dan de grafiek laat zien: vanaf 1560 had de stad ook voortdurend te maken met gedwongen inkwartieringen van soldaten, eerst de Spanjaarden, vervolgens de Watergeuzen en na 1585 de Engelsen omdat Vlissingen toen Engels grondgebied werd. De stad was omstreeks 1581 volgens onze huidige normen volstrekt onleefbaar. De woningen puilden uit, het stonk, er was altijd herrie en op de onverharde modderige straten was het een gekrioel van mensen, vee, ongedierte en ziektekiemen. Pas na 1613 kwam in deze situatie verandering toen de stad beschikking kreeg over nieuw, geannexeerd grondgebied.

De lezing wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur in Speel Uus, Ter Reede, Vredehoflaan 370 te Vlissingen. De kosten zijn 2 euro inclusief koffie of thee.

NB: De Vrienden hebben gratis toegang. Aanmelden kan op het e-mailadres petervandruenen@gmail.com
.

maandag 5 augustus 2019

Uitnodiging dubbellezing 75 jaar Slag om de Schelde

Vrijdag 27 september 2019, Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen

Dubbellezing Tobias van Gent en Hans Sakkers.

Centraal staat hun boek: ‘Slag om de Schelde 1944. De beslissing in de strijd om West-Europa’.

Vanwege de grote belangstelling is besloten om de dubbellezing twee keer op één dag te organiseren: om 16.00 uur en om 20.00 uur. Plaats van handeling: het muZEEum, Nieuwendijk 11, 4381 BV Vlissingen.

U kunt u vóór 16 september 2019 aanmelden per e-mail (aanmelden@vriendenmuzeeum.nl) of per brief (Vrienden muZEEum, A. van Dalsumlaan 30, 4384 JV Vlissingen).

De toegang is gratis. NB: graag vermelden of u ‘s middags of 's avonds komt.


Tobias van Gent en Hans Sakkers

Slag om de Schelde 1944. De beslissing in de strijd om West-Europa.
De Slag om de Schelde is één van de grootste militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied.

Op 4 september 1944 vallen de haveninstallaties van Antwerpen nagenoeg onbeschadigd in geallieerde handen. Door grote logistieke problemen na de snelle opmars vanuit Normandië zijn de Antwerpse havens voor de geallieerden van cruciaal belang. Maar zolang Duitse kanonnen in de Scheldemonding de toegang naar Antwerpen beheersen, hebben ze niets aan het bezit van de haven.

Het 1e Canadese Leger krijgt opdracht de Duitsers uit de Scheldemonding te verdrijven. Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant, Zuid-Beveland en Walcheren worden in het najaar van 1944 het toneel van een even heroïsche als bittere strijd. Een strijd die van de geallieerde en Duitse troepen een zware krachtsinspanning vergt en de Zeeuwse en West-Brabantse bevolking in een wanhopige situatie drijft. Met de capitulatie van de Duitse generaal Daser wordt de Slag om de Schelde op 8 november 1944 beslecht. Als een paar weken later de toegang tot Antwerpen voor scheepvaart is vrijgemaakt, zijn de logistieke problemen voor de geallieerde strijdkrachten voorbij en is de Duitse nederlaag in het westen onvermijdelijk geworden.

De gevolgen van het oorlogsgeweld zijn desastreus. Ruim vijfduizend soldaten en burgers overleven de Slag om de Schelde niet, duizenden raken gewond en hele dorpen en landschappen worden verwoest. De Canadezen ervaren de gevechten in Zeeland en West-Brabant als een 'Terrible Victory', de meest bloedige van hun veldtocht in West-Europa.

De auteurs van deze uitgave, Tobias van Gent en Hans Sakkers, hebben tientallen publicaties over militair-historische onderwerpen op hun naam en zijn veelgevraagde sprekers over de Slag om de Schelde.

De zondagochtend concerten gaan weer van start!

Het nieuwe seizoen 2019-2020 staat in het teken van een serie met 4 concerten cello/piano. de concerten zijn steeds op zondag van 11.30 – 12.30 uur. Koffie en thee zijn gratis.

Reguliere kaarten kosten € 12,50. De vrienden van het muZEEum betalen € 10,00.

Zondag 8 september
Aurore Dassesse, cello en Stephanie Proot, piano


Zondag 29 september
Femke Steketee, sax en Tobias Borsboom, piano


Zondag 13 oktober
Jolente De Maeyer viool, Nikolaas Kende piano

Zondag 27 oktober
Camiel Boomsma piano solo

Zondag 10 november
Anastasia Feruleva cello, Frank van de Laar piano

Zondag 24 november
Chimaera Trio: Annemiek de Bruin klarinet, Irene Kok cello en Laurens de Man piano

Zondag 8 december
Lestari Scholtes en Gwylim Janssens pianoduo

Lees meer op www.concertenvlissingen.nl

dinsdag 18 juni 2019

Juli-nummer Den Spiegel

Het december-nummer (2019-1) van ons tijdschrift Den Spiegel is verschenen en naar alle leden verzonden! Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

maandag 10 juni 2019

Uitnodiging presentatie boek 'schilderijen & scheepjes'

Enkele maanden geleden schonk de familie Patijn twee maritieme schilderijen aan het Zeeuws Genootschap. De schilderijen waren al enkele jaren in bruikleen bij het Zeeuws maritiem muZEEum. Veronica Frenks schreef een verhaal waarin deze twee schilderijen de hoofdrol spelen.

Donderdag 13 juni wordt het boek gepresenteerd in het muZEEum. Aanvang 15.30 uur.

Opgeven kan bij de auteur zelf: veronica@frenks.com
.

maandag 29 april 2019

Algemene Ledenvergadering + lezing van Hans Sakkers op 5 juni 2019

Op woensdag 5 juni 2019 vond in het muZEEum de ALV plaats. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2018 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2018 van
    a) penningmeester:
        - Jaarrekening 2018 (>> klik hier)
        - Begroting 2020 (>> klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (>> klik hier)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2019
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en herkiesbaar is de heer Niek Peters (ledenadministratie)
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend was er een lezing door Hans Sakkers:

De Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn, een gevoelig stukje Nederland

Volgens de Conventie van Genève moesten gesneuvelden begraven worden op militaire begraafplaatsen. Heden ten dage zijn rond de 60.000 gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog officieel in Nederlandse bodem begraven. Meer dan de helft hiervan behoorde tot de Duitse strijdkrachten. In 1946 begon het Nderlandse leger met de aanleg van de centrale Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn, een afgelegen onontgonnen plek aan de Duitse grens. Begin 1948 werden de 635 gesneuvelde Duitse militairen van de Noorderbegraafplaats in Vlissingen overgebracht naar Ysselsteyn.

Hans Sakkers schreef talloze publicaties over de Tweede Wereldoorlog. Hij is een veelgevraagd spreker en treedt vaak op voor de media als het gaat om zaken te duiden die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog. Enkele van zijn publicaties zijn: Atlanticwall in Zeeland en Vlaanderen gedurende opbouw en strijd 1942-1944 (samen met Hans Houterman) en Duitse militaire standrechtelijke executies in Zeeland september-december 1944. Vorig jaar verscheen: De Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn. Duits beheer over Nederlands erfgoed. Een boekwerk van ruim 600 pagina's.

woensdag 17 april 2019

Uitnodiging opening tentoonstelling Bommen & Granaten

Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,

Hierbij nodig ik u van hart uit voor het bijwonen van de opening van de tentoonstelling Bommen & Granaten in het muZEEum.

Vrijdag 19 april 2019, 16.00 uur

U kunt u aanmelden via het e-mailadres: info@muzeeum.nl

In de tentoonstelling BOMMEN & GRANATEN worden de parallelen en tegenstellingen tussen alledaagse technologie en oorlog en geweld centraal gesteld. Kunstenaar Dani Ploeger maakte een selectie van objecten uit de historische collectie van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen. Hij brengt deze in dialoog met hedendaagse kunstwerken uit de Kern Collectie Vlissingen én een keuze uit zijn eigen werk.

Militaire interesses en technologische innovatie zijn vaak verstrengeld. Uitvindingen en ontwikkelingen in het kader van de productie van nieuwe wapens liggen aan de basis van veel consumententechnologie. Omgekeerd worden civiele elektronica steeds vaker gebruikt voor militaire doeleinden. Hierdoor is het leven van alledag – in wat op het eerste gezicht een vreedzame omgeving lijkt – vaak indirect verbonden met gewelddadige conflicten elders in de wereld. Tegelijkertijd zijn vuurwapens in de nasleep van recente terroristische aanslagen hernieuwd wijdverbreid geworden in de openbare ruimte. Gladde high-tech gadgets coëxisteren op deze manier vaak met geweldstechnologieën die uit een ander tijdperk lijken te komen.

Deze reflectie-expositie vindt plaats in het kader van de herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en Bevrijding van Nederland.

Concept en realisatie: Dani Ploeger, Zeeuws maritiem muZEEum, decreet. Met dank aan: Phil Bloom, Erik Olofsen, Leon Riekwell, Gemeentearchief Vlissingen, Gemeente Vlissingen en Stichting Vrienden van het Zeeuws maritiem muZEEum

De expositie is na vrijdag tijdens museum openingstijden te bezoeken t/m oktober 2019.

Met vriendelijke groet,
Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
Peter van Druenen
voorzitter