vrijdag 29 mei 2015

Symposium Vlissingen en Middeleeuwen

Vlissingen 700 is het verhaal van een stad die 700 jaar geleden stadsrechten krijgt. Uit die tijd stamt veel van wat we nu nog kennen: de infrastructuur van de binnenstad, onderwijs, religie, bestuur, rechtspraak, de relatie met Antwerpen enz. Je zou kunnen zeggen dat we zo Middeleeuws zijn als de pest Middeleeuws is.

In vier lezingen, georganiseerd door het Gemeentearchief Vlissingen, wordt Middeleeuws Vlissingen en omgeving tot leven gebracht. Terug in de tijd dus. Sprekers op dit eerste symposium zijn:

Peter Henderikx
Het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van de havenplaats Vlissingen en andere havennederzettingen in de Scheldedelta in de twaalfde en dertiende eeuw
Vanaf de elfde eeuw groeide in de Lage Landen de bevolking sterk, met als resultaat een intensivering van de landbouw en een sterke toename van handel en industrie. In de Scheldedelta, gelegen op een kruispunt van waterwegen en in de directe nabijheid van de handelsmetropool Brugge, leidde dit in de twaalfde en dertiende eeuw tot het ontstaan van tal van steden en havenplaatsen, waar handel, vrachtvaart, visserij en nijverheid de motor van de economie vormden.
Prof.dr. P.A. Henderikx (Goes, 1940), emeritus hoogleraar in de Nederzettingsgeschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam, publiceerde regelmatig over de middeleeuwse geschiedenis van Zeeland en werkte als auteur en redacteur mee aan de vierdelige Gechiedenis van Zeeland (2012-2014).

Peter van Druenen
(...) Varschen harinc ende ghezouten (...)
Tien brieven inzake de levering en afname van verse zoute haring, in 1369 geschreven door stadsbestuurders in Zeeland en Brabant aan hun collega's in Antwerpen, zijn aanleiding om op zoek te gaan naar meer gegevens over de Zeeuwse haringvisserij in de 14e eeuw. Omdat één van de brieven geschreven is door het Vlissingse stadsbestuur, zal het onderwerp worden uitgewerkt aan de hand van de Vlissingse casus.
Peter van Druenen (Vlissingen 1952) studeerde geschiedenis in Rotterdam en schreef in de jaren tachtig een 12-tal bedrijfs- en branche-geschiedenissen. Tussen 1986 en 2011 richtte hij een aantal ondernemingen op (uitgeverij en internet) en publiceerde hij over digitaal uitgeven. De afgelopen drie jaar heeft hij gewerkt aan de stadsgeschiedenis van Vlissingen. Hij bereidt momenteel een proefschrift voor over arbeidsmigratie van Vlaanderen en Brabant naar Zeeland in de tweede helft van de 16e eeuw

Arjan van Dixhoorn
Bevoorrechte tijdgenoten over Vlissingen en de vorming van Zeeland in de veertiende eeuw
Vlissingen werd tot stad gemaakt in 1315, dat is een decennium na de overwinning van de Vlamingen op het Franse koningsleger in de Guldensporenslag en het Frans-Hollandse ontzet van Zierikzee (1302-1303). Het is ook een decennium voor de Vrede van Parijs (1323) waarbij de Vlaamse graaf voorgoed afzag van zijn claims op de beide Zeelanden (vooral Bewesterschelde) en de Hollandse graaf afzag van de Vier Ambachten. Vlissingen was dus een Hollandse stichting in nog altijd betwist Vlaams territorium, een politieke daad. Mijn lezing gaat in op de vraag hoe tijdgenoten in de Noordzeeregio dit geopolitieke conflict en de vorming van een verenigd graafschap Zeeland interpreteerden. Een belangrijke bron daarvoor zijn geschiedwerken uit de kringen van de Vlaamse, Brabantse, Hollands-Henegouwse, Engelse en Franse vorsten.
Arjan van Dixhoorn is als bijzonder hoogleraar namens de Universiteit Utrecht verbonden aan het University College Roosevelt (Middelburg). Zijn leerstoel met als thema Geschiedenis van Zeeland in de Wereld wordt gefinancierd door het Familiefonds Hurgronje. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de sociale, politieke en economische geschiedenis van kennis en informatie.

Jan Kuijpers
Vijf keer het kasteel van West-Souburg 
Een (post)middeleeuws kasteel is ook een miniatuursamenleving, die de omringende en steeds veranderende maatschappij weerspiegelt. En een verdwenen kasteel wordt een al even veranderlijk 'idee'. Door middel van vijf invalshoeken en aan de hand van materiële en immateriële sporen worden aspecten van het kasteel van West-Souburg belicht: het gebouwencomplex en de noodopgraving, diverse belangrijke bewoners (zoals Anna van Bourgondië en Filips van Bourgondië-Blaton), de materiële cultuur, het 'scharnierpunt' van 1573 en de representatie in topografische afbeeldingen.
J.J.B. (Jan) Kuipers (Zaamslag, 1953) is verbonden aan de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij beheert er het Zeeuws Archeologisch Archief en werkt mee aan archeologische projecten en publicaties. Daarnaast is Kuipers actief als freelance auteur. Van zijn ca. 60 boeken hebben vele een Zeeuws historisch en/of archeologisch onderwerp.


Datum 29 mei 2015
Heeft u belangstelling voor dit symposium?
Meld u dan aan door overmaking van 5 euro op bank- Aanvang: 13.30 uur  rekening NL40RABO0349339112 t.n.v. Stichting    Innovatie Bibliotheek Vlissingen onder vermelding Plaats: Stadhuis van Vlissingen van uw naam,  adres en e-mailadres.
Toegangsprijs: € 5,00 (incl. consumptie)   Uw aanmelding wordt bevestigd