woensdag 20 mei 2015

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 mei 2015 om 19.30 uur in het muZEEum, Nieuwendijk 15 te Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2014
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2014 van
    a) penningmeester:
        - jaarrekening 2014
        - begroting 2016
    b) secretaris 
    c) redactiecommissie Den Spiegel
    d) activiteitencommissie
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (ligt ter vergadering ter inzage)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2014
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Ria Punt. We nemen afscheid van haar want Ria was al drie periodes lid van ons bestuur. Kandidaat- bestuursleden kunnen zich melden bij het secretariaat of ter vergadering.
8. Rondvraag

20.00 uur Pauze

Aansluitend lezing door Peter van Druenen “900 jaar havens / 700 jaar stad”.