woensdag 20 mei 2020

Algemene Ledenvergadering uitgesteld tot september/oktober

Zoals inmiddels bekend is de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van woensdag 15 april 2020 afgelast in verband met de corona-crisis. De vergadering zal nu worden gepland in september of oktober van dit jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen. De lezing van Ad Tramper over de innundatie en de fotocollectie Kruithof zal in 2021 plaatsvinden bij de ALV van dat jaar. De verschillende jaarverslagen zijn wel nu al via deze pagina te downloaden.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2019 van
    a) penningmeester:
        - Jaarrekening 2019 (>> klik hier)
        - Begroting 2021 (>> klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (>> klik hier)
    b) decharge bestuur
    c) benoeming nieuwe kascommissie
6. Activiteiten 2020
7. Samenstelling bestuur.
    a) Aftredend en herkiesbaar is mevrouw Leida Goldschmitz (secretaris).
    b) Voorzitter Peter van Druenen is sinds 2008 lid van het bestuur en is daarom na drie termijnen statutair aftredend. Sinds 2013 vervult hij de taak van voorzitter en is in die hoedanigheid pas in 2021 aftredend. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement geven hierover geen uitsluitsel. De huidige voorzitter is bereid om deze functie tot uiterlijk 2021 te vervullen. Wanneer er eerder een nieuwe voorzitter wordt gevonden zal hij ook eerder aftreden. Wij zoeken iemand die bereid is het voorzitterschap op zich te nemen. Heeft u belangstelling of kent u iemand die belangstelling heeft? Dan kunt u zich melden bij de secretaris  of ter vergadering.
    c) Het penningmeesterschap wordt voorlopig waargenomen door de voorzitter en de heer Hulsbergen. Ook voor deze functie zoeken wij iemand die bereid is het penningmeesterschap op zich te nemen. Heeft u belangstelling of kent u iemand die belangstelling heeft? Dan kunt u zich melden bij de secretaris  of ter vergadering.
8. Naamswijziging Vriendenvereniging na vertrek van het Archief naar Middelburg. Voorstel: Vereniging Vrienden van het MuZEEum en het Archief van Vlissingen. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk.
9. Voorstel contributieverhoging : van € 22,50 naar € 25 per lid. De contributie tezamen met het partnerlidmaatschap blijft € 35.
10. Rondvraag