vrijdag 18 september 2020

Algemene Ledenvergadering: maandag 19 oktober 2020

Beste leden van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober 2020, 19.30 uur. Plaats van handeling: MuZEEum, Nieuwendijk 11, Vlissingen.

Voor deze vergadering is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt vóór 10 oktober 2020 via het e-mailadres aanmelden@vriendenmuzeeum.nl. Wij verzoeken u hierbij ook uw adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Dit is verband met de geldende corona-voorschriften. 


Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2019 van
    a) penningmeester:
        - Jaarrekening 2019 (>> klik hier)
        - Begroting 2021 (>> klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (>> klik hier)
    b) decharge bestuur
    c) benoeming nieuwe kascommissie
6. Activiteiten 2020
7. Samenstelling bestuur.
    a) Aftredend en herkiesbaar is mevrouw Leida Goldschmitz (secretaris).
    b) Voorzitter Peter van Druenen is sinds 2008 lid van het bestuur en is daarom na drie termijnen statutair aftredend. Sinds 2013 vervult hij de taak van voorzitter. Hij heeft aangegeven dat hij ook het voorzitterschap graag overdraagt aan een opvolger. Deze is binnen het huidige bestuur gevonden in de persoon van mevrouw Marianne Kloosterboer. De voorzitterswissel zal tijdens de ALV plaatsvinden.
    c) Het penningmeesterschap wordt voorlopig waargenomen door de voorzitter en de heer Hulsbergen. Ook voor deze functie zoeken wij iemand die bereid is het penningmeesterschap op zich te nemen. Heeft u belangstelling of kent u iemand die belangstelling heeft? Dan kunt u zich melden bij de secretaris  of ter vergadering.
8. Naamswijziging Vriendenvereniging na vertrek van het Archief naar Middelburg. Voorstel: Vereniging Vrienden van het MuZEEum en het Archief van Vlissingen. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk.
9. Voorstel contributieverhoging : van € 22,50 naar € 25 per lid. De contributie tezamen met het partnerlidmaatschap blijft € 35.
10. Rondvraag

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen