woensdag 3 mei 2017

Algemene ledenvergadering 24 mei 2017

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 mei 2017 om 19.00 uur in het Gemeentearchief, Hellebaardierstraat 2 te Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2016 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2015 van
    a) penningmeester:
        - jaarrekening 2016 (>> klik hier)
        - begroting 2018 ( > klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (ligt ter vergadering ter inzage)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2017
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Jan Nieboer. Kandidaat- bestuursleden kunnen zich melden bij het secretariaat of ter vergadering.
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend lezing door Niek Peters “De Mercuur”.